Kilka informacji na temat hipoteki

  • Posted on: 19 December 2014
  • By: admin

Hipoteka to zabezpieczenie dla kredyt hipoteczny. Mamy trzy rodzaje hipotek. Hipoteka zwykła dokładnie określa kwotę kredytu i odsetek oraz koszty ewentualnej egzekucji. Hipoteka kaucyjna ustanawiana jest w momencie, gdy nie można ustalić dokładnej wartości kredytu wraz z odsetkami. Określa ona górną granicę zobowiązania. Tego typu hipoteke ustanawia się w momencie, gdy kredyt mieszkaniowy przyznawany jest w walucie obcej. Trzecim rodzajem hipoteki jest hipoteka mieszana łącząca oba te warianty hipoteki, czyli zwykłą i kaucyjną. W takim przypadku kredytodawca może żądać zaspokojenia swych roszczeń z każdej nieruchomości. Hipotekę wpisuje się do księgi wieczystej nieruchomości na rzecz banku, który udziela kredytu i daje ona kredytodawcy prawo do dochodzenia swych praw w przypadku, gdy kredyt nie jest spłacany zgodnie z harmonogramem spłat.

Aby powstała hipoteka musi być dokonany wpis w dziale czwartym księgi wieczystej danej nieruchomości, której dotyczy kredyt hipoteczny. Jeśli kredyt nie jest spłacany to wtedy bank ma pełne prawo na podstawie tego wpisu przejąć nieruchomość i ją sprzedać aby odzyskać pieniądze. Oczywiście można sprzedać obciążoną hipoteką nieruchomość ale wtedy obciążenie hipoteczna przechodzi na osobę kupującego i on jest zobowiązany do spłaty kredyt hipoteczny. W momencie całkowitej spłaty kredyt gotówkowy hipoteka wygasa i wtedy należy złożyć wniosek o wykreślenie jej z księgi wieczystej. Dokonuje się tego na podstawie zaświadczenia z banku o spłacie kredytu. Należy pamiętać, że hipoteka powstaje na podstawie umowy z chwilą jej wpisu do księgi wieczystej a jej ustanowienie bez wpisu do księgi wieczystej jest nieważne.

Podstawą wpisu do księgi wieczystej informacji o hipotece na nieruchomości jako zabezpieczenia dla kredyt konsolidacyjny są dokumenty bankowe, które stwierdzają udzielenie pożyczki pieniężnej, określają wysokość kredytu, jego oprocentowanie, warunki spłaty oraz przeniesienie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. Za ustanowienie hipoteki pobiera się podatek od czynności cywilnoprawnych cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi kwota zabezpieczanej wierzytelności.